مهمترین اخبار

Konfrans istiqamətləri
The 1st International and 5th National Conference  on Explaninig Imam Khamenei s Defence Thought
The 1st International and 5th National Conference on Explaninig Imam Khamenei s Defence Thought
مشاهده نشست های علمی
مشاهده کارگاه های برگزار شده

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

Konfrans istiqamətləri

Giriş:

İran İslam Respublikasının müqəddəs quruluşunun yüksək ideallarına nail olmaq mədəniyyət, cəmiyyət, iqtisadiyyat, siyasət, müdafiə və təhlükəsizliyin bütün sahələrində hərtərəfli səy tələb edir. Odur ki, müəyyən bir müddətdə müdafiə strategiyaları və proqramlarını hazırlayıb həyata keçirmək və onları reallaşdırmaq üçün lazımi resursları ayırmaq xalis Məhəmməd (s) İslamının müdafiə məktəbindən ilhamlanan Həzrət İmam Xameneinin (Allah onu qorusun) müdafiə düşüncəsinin nəzəri modelinin tərtib edilməsi İslami İranın iyirmi illik baxış üfüqündə layiqli və qətiyyətli bir yerə çatmağın zəruri məsələlərindəndir.

Bu səbəbdən Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyi özünəməxsus missiyasına uyğun olaraq Silahlı Qüvvələrin Rabitə İdarəsindən bildiriş aldıqdan və İran İslam Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin Ali Mədəniyyət Şurasının 2011-ci ildə konfransın keçirilməsi ilə bağlı qərarını aldıqdan sonra Malik Əştər adına Texnologiya Universitetində İmam Xameneinin müdafiə təfəkkürünü izah etmək üçün daimi ofis təşkil etmişdir.

Ümumi baxış:

İstənilən düşmən hücumuna qarşı çəkindirici qüdrət, davamlı iqtidar və təhlükəsizlik məqsədilə nəzəri və praktik sahələrdə hərtərəfli müdafiə baxımından İmam Xameneinin düşüncəsinə uyğun müdafiə modelinə nail olmaq.

Hədəflər:

a. İmam Xameneinin (Allah onu qorusun) müdafiə düşüncəsi və nəzərini müəyyən etmək, şərh və izah etmək

b. İmam Xameneinin (Allah onu qorusun) müdafiə ideya və nəzəri əsasında müdafiə modelinin işlənib hazırlanması və mövzu üzrə müzakirə yaradılması

c. İmam Xameneinin (Allah onu qorusun) müdafiə ideya və nəzəri mədəniyyətini yaratmaq və operativləşdirmək

Tədbirlər:

2012, 2014, 2016 və 2018-ci illərdə 4 konfrans keçirilib. Nəticədə 4500-ə yaxın məqalə daxil olmuş, seçilmiş məqalələrdən 12 cildlik kitab, konfransın 6 cildlik xüsusi buraxılışı, 1940 məlumat kitabçası, 9 cild xülasə kitab və 7 ixtisaslaşdırılmış elmi jurnal nəşr edilmişdir. Hal hazırda “Beşinci Milli Konfrans” İslam Dünyası Elm Sitat Saytında (ISC) qeydiyyatdan keçib və işə başlayıb.

Məqalənin hazırlanması və təqdim edilməsi üçün təlimat

Məqaləni tərtib edərkən bütün hörmətli elm adamları, ekspert və tədqiqatçılardan aşağıdakı məqamlara diqqət yetirmələri xahiş olunur.

1) Məqalənin strukturunda başlıq, xülasə, giriş, mətn, nəticə və mənbələrin siyahısı kimi bölmələr olmalıdır.

2) Məqalənin xülasəsinə aşağıdakılar daxildir: məqalənin mövzusunun xülasəsi, tədqiqat metodu və ümumi nəticə (mühüm tədqiqat nəticələri) və bu bölmənin məzmunu 200 sözdən çox olmamalıdır. Xülasənin sonunda məqalə ilə bağlı maksimum beş sözdən ibarət açar sözlər olmalıdır.

3) Məqalənin girişi bir neçə abzasda hazırlanmalıdır ki, burada tədqiqat məsələsi, tədqiqatın əhəmiyyəti və aparılması, tədqiqat metodu, tədqiqatın məqsədləri və sualları təsvir olunmalı və nəhayət, sonuncu abzasda oxucunun hansı mövzularla qarşılaşacağı izah edilməlidir. Amma, müzakirə mövzularından nəticə çıxarmayın.

Bəzən tədqiqatın nəzəri əsasları girişdə verilir, lakin tədqiqatın mətnində müstəqil şəkildə təqdim olunmasının eybi yoxdur. Nəzəri əsaslar dedikdə, etibarlı tədqiqatlara əsaslanan, əvvəllər digər tədqiqatçılar tərəfindən aparılmış oxşar tədqiqatları təqdim etməklə yanaşı, tədqiqatda istifadə olunan tərif və anlayışlar nəzərdə tutulur.

4) Nəticələrin qruplaşdırılması və təhlili elmi məqalənin digər komponentlərindən biridir ki, burada tədqiqatçı müvafiq statistik metodlara əsasən məlumatları təhlil edir və tədqiqat fərziyyələrini sınaqdan keçirir. Təbii ki, təsviri-analitik tədqiqatlarda tədqiqatçı mövzuların prioritet və əhəmiyyətinə görə bir neçə hissədə nəqli və rasional səbəbləri qeyd etməklə tədqiqatın əsas məzmununu təşkil və təqdim edir.

Diqqət olunası məqam budur ki, məqalənin mətni (nəzəri əsaslar, qruplaşdırma və yeniliklərin təhlili daxil olmaqla) məntiqi ardıcıllığa malik olmalı, habelə məsələnin izah və təhlili Ali Məqamlı Rəhbərin müdafiə fikrinə uyğun şəkildə olmalıdır.

5) Hər bir məqalədə tədqiqatın mərhələləri və nailiyyətlərindən dəqiq və düzgün nəticəyə gəlinməli, yeniliklərin elmi tətbiqi, habelə mümkün təkliflərlə yanaşı olmalıdır.

6) Məqalələr ən azı 15, ən çoxu 25 səhifə həcmində hazırlanmalı, kompüterdə yığılmalı və Word2010 faylı ilə yazılmalıdır. (Bir PDF versiyası ilə birgə göndərin)

7) Mətndəki mənbələrə aid istinadlar “APA” üsulu ilə yazarkən müəllifin adı, nəşr ili, nömrəsi və səhifəsi və ya istifadə etdiyi səhifələr bu şəkildə yazılmalıdır: Mütəhhəri, 22:1374. Müəlliflərin sayının ikidən çox olduğu hallarda, müəllifin adından sonra “və b.” sözü qeyd olunmalıdır (Müttəqi və b.: 45-47-1384).

8) Mətnin yazılması zamanı söz, şəxs adı və terminlərin ingiliscə qarşılığı eyni səhifədə istinad nömrəsi ilə qeyd edilməlidir.

9) Məqalədə istifadə olunan mənbələr siyahısında məqalənin sonunda əlifba hərfləri sırası ilə və aşağıdakı kimi nömrələnməlidir (əvvəl farsca, sonra isə ingiliscə mənbələr):

- Məqalə: Müəllifin soyadı - adı (buraxılış ili); “Məqalənin adı”, rüblüyün adı, dövrü, məqalənin nömrəsi və səhifəsi.

- Kitab: Müəllifin soyadı - adı (nəşr ili); Kitabın adı, tərcüməçi və ya korrektorun adı, nəşr yeri, nəşriyyat.

- İnternet resursları: Müəllifin soyadı - adı (nəşr tarixi); məzmun adı, sayt və ya veb səhifənin adı (giriş ünvanı).

10) Məqalənin başlığını Times New Roman 14 qalın şriftlə, müəllifləri Times New Roman 14 qalın şriftlə, bölmələrin adlarını Times New Roman 12 qalın şriftlə və məqalənin mətni Times New Roman 13 şriftlə tənzimlənsin.

11) Bütün mətn boyu müəllif Ali Məqamlı Rəhbərin ifadələrindən birbaşa və ya dolayısı ilə sitat gətirdikdə, istinad tam şəkildə verilməlidir. Nümunə: (Ölkə rəsmilərilə 09.08.2009-cu il tarixli görüşdəki bəyanatlar)

* Məqalələrin qəbulunun şərti yuxarıdakı prinsiplərə riayət etmək və İmam Xameneinin (Allah onu qorusun) müdafiə düşüncəsi sahəsində yazmaqdır.

* Müəllifin şəxsi məlumatlarının qeyd edilməsi; poçt ünvanı – təhsil sənədi - əlaqə nömrəsi tələb olunur.

İmam Xameneinin (Allah onu qorusun) müdafiə düşüncəsi və məktəbini izah edən ilk beynəlxalq və beşinci milli konfransın istiqamət və mövzuları

Birinci istiqamət: “İmam Xameneinin (Allah onu qorusun) müdafiə düşüncəsi və məktəbi” əsasları, prinsipləri və şaxələri

1. Müdafiə və cihadın fiqhi və hüquqi əsasları

2. Fəlsəfə; mahiyyət, səbəb, məzmun və mənşəyi

3. Müdafiə və onun hakim prinsipləri (müharibə və ya sülhün orijinallığı, hüquqi təsirlər - qanuni hərəkətlər, müqəddəs müdafiədən alınan dərslər və s.)

4. Düşmənşünaslıq

İkinci istiqamət: "İmam Xameneinin (Allah onu qorusun) düşüncə və müdafiə məktəbi" məsələsində inqilabın ikinci addımı

1. Müdafiə gücü və iqtidarının təkamül prosesi

2. İkinci addımda güc və təhlükəsizlik mövqeyi

3. Müasir İslam sivilizasiyasının müdafiə strukturunda gənclərin mövqeyi və rolu

4. Müdafiə sahəsində güclənmə konsepsiyası, şaxələri, imkanları və strategiyaları (elm və texnologiya, mənəviyyat, etika və s.)

Üçüncü istiqamət: “İmam Xameneinin (Allah onu qorusun) düşüncə və müdafiə məktəbi”ndə müqavimət və onun gələcəyi

1. Müqavimət nəzəriyyəsinin təkamül prosesi

2. Milli təhlükəsizlik və müqavimət cəbhəsi

3. Müqavimət cəbhəsi; zəminələr, ilkin şərtlər, onu dəstəkləmək üçün təchizat və tədbirlər

4. Müqavimət coğrafiyası; onun genişləndirilməsinin zəruriliyi və üsulları

5. Müqavimət nəzəriyyəsində müdafiə yanaşmaları (qanuni müdafiə, aktiv müdafiə, effektiv çəkindirmə, müqayisəli tədqiqatlar və s.)

Dördüncü istiqamət: “İmam Xameneinin (Allah onu qorusun) düşüncəsi və məktəbi”ndə müdafiə mexanizmləri və vasitələri

1. Müdafiə sahəsində cihadi idarəçilik

2. Müdafiə vasitələri və üsulları

3. Düşmən cərəyanlarla mübarizə (təxribatçı, casus, separatçı və s.)

4. Müharibə idrakı ilə mübarizə (elm və texnologiya, media, sosial şəbəkələr, kiberməkan və s.)

5. Müdafiə diplomatiyası; fürsət-təhdid (müdafiə konvensiya və ittifaqları, mühitşünaslıq, regional müdafiə idarəçiliyi, silahlara nəzarət və s.)

Beşinci istiqamət: “İmam Xameneinin (Allah onu qorusun) müdafiə düşüncəsi və məktəbi”-ndə Amerikanın zəifləməsində İran İslam İnqilabının rolu

نظرات (0) کلیک ها: 46

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

1

 

Introduction:

Achieving the ideals of the Islamic Republic of Iran`s holy regime requires all-out efforts in all areas of culture, society, economy, politics, defense, and security. Therefore, one of the requirements to reach the determined worthy position of Islamic Iran in its twenty-year vision is to define and implement defense strategies and programs and allocate necessary resources to achieve them based on Imam Khamenei's defense theoretical model which is inspired by the defense school of pure Muhammad Islam (PBUH). For this reason, the Ministry of Defense and Armed Forces Support, according to its inherent mission, after receiving a notification from the Armed Forces Communications Office and the executive approval of the Ministry of Defense Supreme Council of Culture to hold a conference in 2011, formed a permanent secretariat at the Malek Ashtar University of Technology to explain and develop Imam Khamenei's defense thought.

Vision

Achieving a defense model consistent with Imam Khamenei's thought in theoretical areas and practical behaviors for a comprehensive defense, deterrent power, authority, and lasting security against any enemy invasion. Goals: A) Identifying, explaining, and developing Imam Khamenei`s defense thought and view B) Developing a defense model and building discourse based on Imam Khamenei's defense thought and views C) Culture Creating and operationalizing Imam Khamenei's defense thought and views   Topics of the first international conference / fifth national conference on Explanation of Imam Khamenei`s defense thought and school

Topic 1: Foundations, Principles and Dimensions of "Imam Khamenei`s Defense Thought and School"

- Jurisprudential and legal principles of defense and jihad

- Philosophy; Nature, reasons, essence and origins of defense

- Defense and its governing principles (authenticity of war or peace, legal effects - legitimate actions, lessons learned from Holy Defense, etc.)

- Enemy recognition

Topic 2: The second step of the Islamic Revolution in "Imam Khamenei's thought and defense school"

- The evolutionary process of defense power and authority

- The position of power and security in the second step of the Islamic Revolution

- The position and role of youth in the defense structure of modern Islamic civilization

-Concept, dimensions, opportunities and strategies for strengthening in the field of defense (science and technology, spirituality and ethics, etc.(

Topic 3: Resistance and its future in "Imam Khamenei's thought and defense school" :

- The evolution of Resistance theory

- National security and the axis of Resistance

- Axis of Resistance; Context, prerequisites, requirements and preparation

- Geography of Resistance; Necessity and methods of its expansion

- Defense approaches in Resistance theory (legitimate defense, active defense, effective deterrence, comparative studies, etc.) .

Topic 4: Mechanisms and tools of defense:

- Jihadi management in the area of defense

- Defense tools and methods

- Confrontation with hostile movements: subversive, intrusive, separatist, etc.

- Countering cognitive warfare: science and technology, media, social networks, cyberspace, etc.

- Defense diplomacy; Opportunities and threats: defense alliances and treaties, environment recognition, regional defense management, arms control, etc.

Topic 5: The role of Iranian Islamic Revolution in in the decline of American power based on "Imam Khamenei`s Defense Thought and School"

Previous Activities: Holding 4 conferences in 2012, 2014, 2016, 2018 which resulted in receiving about 4500 articles and producing 12 volumes of selected articles, 6 volumes of conference especial books, 1940 reference books, nine volumes of summary books and 7 issues of specialized scientific journals. At present, the fifth national conference has been registered in the Islamic World Science Citation Database and started its activity.

 

 

Paper Submission Deadline: 20 April 2022             

Conference Start Date: 20 June 2022   

Email for Acceptance  of Letter: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات (0) کلیک ها: 160
نظرات (0) کلیک ها: 1753

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

نشست اول : معرفی منظومه رشد براساس مستندات قرآنی
سه شنبه 28 خرداد : ساعت 8- 13

نشست دوم: شاخصه های رشد کودکی براساس منظومه رشد
سه شنبه 4 تیر: ساعت 8- 13

از همه علاقمندان جهت حضور در این نشست ها دعوت بعمل می آید.

 

 

 
نظرات (0) کلیک ها: 1086