مهمترین اخبار

برگزاری کارگاه یک روزه
برگزاری کارگاه یک روزه " چرخ زندگیتو گرد کن"
برگزاری اولین کنفرانس علوم شناختی
برگزاری اولین کنفرانس علوم شناختی
هیئت مدیره
هیئت مدیره
محکومیت ترور دانشمند برجسته هسته ای دکتر محسن فخری زاده
محکومیت ترور دانشمند برجسته هسته ای دکتر محسن فخری زاده
نظرات (0) کلیک ها: 1170
نظرات (0) کلیک ها: 1255
نظرات (0) کلیک ها: 1232
نظرات (0) کلیک ها: 1242
نظرات (0) کلیک ها: 1225